FAQ

1.    Jaki jest cel aplikacji wCOP drzewo?

Aplikacja spełnia kilka podstawowych celów. Po pierwsze mieszkańcy Katowic mogą uczestniczyć w kształtowaniu krajobrazu miasta i inicjowaniu zmian w najbliższym otoczeniu. Zaangażowanie społeczności lokalnej pozwala dokonywać nasadzeń zgodnie z jej oczekiwaniami. Po drugie, dzięki nowym nasadzeniom, przestrzeń miejska staje się bardziej atrakcyjna i lepsza do życia, bo drzewa wpływają na poprawę mikroklimatu.
Aplikacja pełni więc funkcję użytkową ale też edukacyjną. Dzięki niej możemy wzbogacać wiedzę mieszkańców o drzewach, ale też pokazać, jak wygląda proces sadzenia drzew w przestrzeni miejskiej, jakie gatunki można sadzić na konkretnych terenach i na jakie bariery można trafić – wnioski o nasadzenia są rozpatrywane pod wieloma względami (patrz: FAQ/Tryb rozpatrywania zgłoszeń).

2.    Czy w każdym czasie i miejscu mogę posadzić drzewo?

Nie. Aplikacja automatycznie odrzuci wiosek o nasadzenie na terenie, który nie należy do miasta (informacja pojawia się w momencie zaznaczenia punktu na mapie). Tkanka miejska jest przesycona infrastrukturą techniczną, a co za tym idzie – posadzenie nowych drzew nie jest zadaniem prostym. Każdy zgłoszony przez mieszkańca teren musi być zweryfikowany pod kątem formy władania, przeznaczenia w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego, ujęcia w planach inwestycyjnych miasta, uzbrojenia sieci podziemnych, warunków klimatycznych i glebowych, zgodności kompozycyjnej z przyległymi terenami, sposobu zainwestowania itp. Nad analizą wniosków pracuje specjalnie powołany w tym celu zespół ludzi. Tereny, które spełnią ww. kryteria, będą zadrzewiane sukcesywnie przy uwzględnieniu sezonowości wykonywania nasadzeń (wiosna/jesień). Nabór wniosków również będzie odbywał się w dwóch turach: wiosenno – letniej i jesiennej.

3.    Jakie są kryteria sadzenia drzew?

Kryteria techniczne
– istniejące infrastruktura i uzbrojenie
– narażenie na wandalizm, uszkodzenie, niszczenie kołami pojazdów
– warunki podłoża
– nasłonecznienie
– wilgotność

Kryteria ekonomiczne
– koszt zakupu roślin do nasadzeń,
– koszt przygotowania terenu
– koszt utrzymania wykonanych nasadzeń

Kryteria doboru drzewa
– prawidłowa budowa, tzn. zwarta, prawidłowo wykształcona korona i prosty pień oraz silna, gęsta bryła korzeniowa, zróżnicowany pokrój zależny od gatunku lub odmiany
– wytrzymałość na niekorzystne warunki atmosferyczne, takie jak czasowe przesuszenie podłoża lub nadmierne jego uwilgotnienie, wiatr, intensywne nasłonecznienie, wysoką lub niską temperaturę oraz inne, w zależności od lokalizacji
– tolerancja podwyższonego zasolenia gleby i zanieczyszczenia, szczególnie zapylenia stężenie spalin, wahania poziomu wody gruntowej, niedobór powietrza
– brak reakcji alergicznych
– odporność na patogeny i szkodniki oraz jemiołę
– brak lub nieszkodliwa dla ludzi i zwierząt toksyczność
– brak odrośli korzeniowych, cierni i kolców, znikome owocowanie
– dobre znoszenie prawidłowo wykonanych niezbędnych cięć pielęgnacyjnych
– osiągane maksymalne wymiary i wiek oraz tempo wzrostu

4.    Wysłałem prośbę o posadzenie drzewa. Jak długo będę czekał na decyzję?

Twoje zgłoszenie zostało automatycznie przyjęte. Potwierdzenie będzie wysłane na Twojego maila na pierwszym i ostatnim etapie weryfikacji wniosku (akceptacja). W przypadku odrzucenia zgłoszenia, informację z uzasadnieniem wyśle urzędnik podejmujący taką decyzję.

5.    Jaki gatunek drzewa zostanie posadzony?

Specyficzny klimat miasta uniemożliwia posadzenie mniej odpornych gatunków drzew i krzewów. Decyzja, uzależniona jest od różnych czynników, takich jak: kształt i wielkość korony, wilgotność, nasłonecznienie, otaczająca infrastruktura czy pora roku. W opisie można wskazać preferowany gatunek drzewa, ostatecznie decyzję podejmie jednak Zakład Zieleni Miejskiej. Gatunki, jakie najczęściej wybieramy, znajdziecie w zakładce: „przykładowe nasadzenia”.

6. Jakiej wielkości drzewa będą sadzone?

Sadzimy duże drzewa, czyli wysokie na minimum 2,5 metra, o obwodzie pnia 12 – 14 cm i więcej (na wysokości 1 m).

7.    Kto zaopiekuje się drzewem?

Zakład Zieleni Miejskiej w porozumieniu z wyłonionym w przetargu wykonawcą nasadzeń. Chcemy również do opieki nad drzewami zachęcać mieszkańców.

8.   Kto finansuje nasadzenia?

Projekt „wCOP drzewo” jest finansowany głównie ze środków Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach.


OPIS APLIKACJI – DZIAŁANIE 

wCOP drzewo to nowoczesna aplikacja, która nie wymaga logowania. Pełni funkcję użytkową oraz edukacyjną. Aplikacja daje mieszkańcom możliwość inicjowania zmian w ich otoczeniu, związanych z wprowadzeniem zieleni wysokiej (poprawa mikroklimatu, podniesienie walorów widokowych). Na podstawie złożonych zgłoszeń planowane będą nasadzenia drzew w mieście.

Opis poszczególnych zakładek – ich funkcji. 

 • „Strona Główna” – zawiera informację o krokach w procedurze zgłaszania terenu,
 • „O Akcji” – wyświetla ogólny opis do czego służy aplikacja, zasady sadzenia drzew w mieście, informację o ostatnio posadzonym drzewie i o liczbie zrealizowanych nasadzeń za pomocą aplikacji wCOP drzewo,
 • „Jakie nasadzenia” – zawiera opis proponowanych gatunków drzew i krzewów,
 • „Aktualności” – to bieżące informacje na tematy związane z działaniem aplikacji
 • „Czy wiesz, że?” – wyświetla informacje dot. drzew w mieście i inne ciekawostki,
 • „Kontakt” – dane kontaktowe administratora aplikacji.

Warunki uczestnictwa.

Należy wejść na stronę aplikacji i poprawnie wypełnić formularz on-line; wszystkie pozycje w zgłoszeniu muszą być wypełnione. Nieprawidłowo wypełniony formularz nie będzie rozpatrywany i zostanie odrzucony na pierwszym etapie. Jedna osoba może złożyć wiele zgłoszeń. Jedno zgłoszenie może jednak dotyczyć maksymalnie pięciu drzew w danej lokalizacji.

Zawartość formularza – formularz etapowy:

 • Wybierz lokalizację – zaznaczenie na mapie wybranego miejsca nasadzenia lub terenu (aplikacja umożliwia każdorazowo trwałe oznaczenie dowolnej lokalizacji na mapie Google)
 • Wybierz proponowaną liczbę drzew: maksymalnie 5 sztuk
 • Wypełnij dane kontaktowe, zaznacz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i akceptację zasad korzystania z aplikacji
 • Wyślij zgłoszenie
 • Aplikacja informuje użytkownika o wykonywanych operacjach, poprzez wyświetlanie stosownych komunikatów

Sposób składania zgłoszenia.

 • Znajdź działkę na mapie
 • Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt

Terminy rozpatrywania zgłoszeń.

Terminy rozpatrywania zgłoszeń będą dostosowane do sezonowości wykonywania nasadzeń (będą poprzedzały optymalny okres sadzenia zieleni wiosną i jesienią). Każdorazowo po zakończonym okresie nasadzeń będzie ogłaszana liczba wykonanych nasadzeń. Podawana będzie lokalizacja dla ostatniej realizacji (aktualizacje).

Tryb rozpatrywania zgłoszeń.

Zgłoszony przez mieszkańca teren zostanie rozpatrzony pod kątem:

 • przeznaczenia w MPZP (Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego)
 • własności terenu
 • planów inwestycyjnych miasta
 • uzbrojenia terenu w sieć linii/urządzeń podziemnych i napowietrznych
 • planów inwestycyjnych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
 • bezpieczeństwa ruchu
 • zgodność z uwarunkowaniami prawnymi w zakresie ochrony środowiska
 • ogólnej wizji zagospodarowania terenu pod kątem zieleni

Sposób informowania o wynikach.

O wstępnym rozstrzygnięciu:

 • aplikacja wyświetla komunikat o wstępnym przyjęciu zgłoszenia

O rozstrzygnięciu zasadniczym:

 • lista lokalizacji, które zostały zakwalifikowane do akcji
 • lista działek, które nie spełniły wymogów formalnych

Zastrzeżenia administratora.

Administrator aplikacji ustala kolejność realizacji zgłoszeń dopasowany do możliwości wykonania nasadzeń w danym momencie na wskazanych terenach.

 
Jak zasadzić drzewo?
1
2
Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z Urzędu Miejskiego
3
Umów się z Urzędem na dogodny termin i ciesz się zielenią