Przetwarzanie danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy – zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Katowice z siedzibą w Katowicach (40-098) przy ul. Młyńskiej 4.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
  1.  pod adresem poczty elektronicznej iod@katowice.eu,
  2.  pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wskazania miejsca posadzenia nowych drzew w mieście Katowice w ramach realizacji projektu wCOPdrzewo na podstawie udzielonej przez Pana/Panią zgody na przetwarzanie danych osobowych tj. w związku z art. 6 ust 1. lit a RODO.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom obsługującym zadanie, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych na podstawie zawartej umowy, tj. Fundacji Gdańskiej, Gdańsk, ul. Długi Targ 28/29 i Intratel sp. z o.o., Białystok, al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39A.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub przez okres niezbędny do spełnienia celu dla którego zostały zebrane a po spełnieniu tego celu mogą
  one być przetwarzane jedynie w celach archiwalnych.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora:
  1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgodę można cofnąć drogą, którą została on wyrażona.
 9. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO zgodnie z art. 77 na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne lecz niezbędne do wysłania zgłoszenia miejsca nowych nasadzeń drzew w ramach projektu wCOPdrzewo. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wysłania zgłoszenia co spowoduje niemożność rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o nowe nasadzenia.
 11. Podane przez Pana/Panią dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.Jak zasadzić drzewo?
1
2
Wypełnij formularz i poczekaj na kontakt z Urzędu Miejskiego
3
Umów się z Urzędem na dogodny termin i ciesz się zielenią